Chocamer - Chocolats AStair

Chocamer


Mã:

Trong lượng: 150g/280g/500g

Giá:170.000 VNĐ


Small box : 145 000 VND Medium size box : 240 000 VND Big box : 420 000 VNDGanache cay đắng với ngòi ca cao, trong sô cô la đen đắng 70%.

Sản phẩm khác

0